หน้าแรก > การรับประกัน

ถูก จำกัด  การรับประกันสินค้าหุ่นยนต์

 

เรา Mamibot Manufacturing USA INC. (“MAMIBOT”) รับประกันต่อผู้ซื้อ/ผู้ซื้อเดิมว่าผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ MAMIBOT (“ผลิตภัณฑ์”) ไม่รวมแบตเตอรี่และชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลือง จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตสำหรับสองคน (2 ) ปีที่แบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ดังกล่าวมีการรับประกันเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามไว้ การรับประกันนี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้และจำกัดเฉพาะผู้ซื้อเดิมเท่านั้น การรับประกันนี้ให้สิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไปภายใต้กฎหมายท้องถิ่น หากคุณกำลังทำธุรกิจในฐานะผู้บริโภค การรับประกันแบบจำกัดนี้จะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Mamibot ProVac ใช้ไม่ได้กับการรับประกันนี้


ยกเว้น


การรับประกันนี้มีเงื่อนไขเมื่อติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม การรับประกันนี้จะกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติและไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ MAMIBOT ใดๆ: (a) ไม่ได้รับการชำระเงินตามกำหนดเวลา (b) ไม่ได้ติดตั้งและดำเนินการตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ MAMIBOT และคู่มือผู้ใช้ฉบับปัจจุบัน (c) ได้รับแรงกดดันและสภาพการทำงานที่ผิดปกติ หรือ (d) ไม่ได้ซื้อจากผู้ขายที่ได้รับอนุญาต (e) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์เสริมและอะไหล่ รวมทั้งแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ผลิตโดย MAMIBOT (f) ข้อบกพร่องที่เกิดจากการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต (g) การสึกหรอตามปกติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสึกหรอของแบตเตอรี่) (ซ) ข้อบกพร่องที่เกิดจากการจัดการหรือการใช้งานที่หยาบหรือไม่เหมาะสมหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี การละเลย , ไฟไหม้, น้ำ, ฟ้าผ่าหรือการกระทำของธรรมชาติอื่น ๆ (i) การที่แบตเตอรี่ลัดวงจรหากซีลของกล่องแบตเตอรี่หรือเซลล์ชำรุดหรือมีหลักฐานการปลอมแปลงหรือหากใช้แบตเตอรี่แล้ว ในอุปกรณ์ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ (j) โดยจงใจหรือจงใจเสียหาย ละเลยหรือประมาทเลินเล่อ (k) การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ที่คุณหรือบุคคลที่สามดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MAMIBOT ( I) ความล้มเหลวใดๆ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอสำหรับการขนย้าย (m) สาเหตุที่รุนแรงหรือภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา   


ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นเอกสิทธิ์และแทนที่การรับประกันหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด และการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดและข้อกำหนดใดๆ ความสามารถในการขายได้ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดจะถูกปฏิเสธโดยชัดแจ้งโดย MAMIBOT และซัพพลายเออร์ ไม่มีการรับประกันหรือการรับประกันอื่นใด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย มอบให้โดยบุคคลใดๆ บริษัท หรือบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ที่จะมีผลผูกพันกับ MAMIBOT


กฏเกณฑ์ของหนี้สิน


นอกเหนือจากภาระหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนตามที่ระบุข้างต้น MAMIBOT จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการติดตั้ง การใช้งาน การไม่สามารถใช้ การนำออก หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ใดๆ MAMIBOT จะไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการผิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวด หรือมิฉะนั้นจะต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญ พิเศษหรือที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไรหรือรายได้ การสูญเสีย สินค้าอื่นๆ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนทุน ต้นทุนผลิตภัณฑ์ทดแทน สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการ ต้นทุนดาวน์ไทม์หรือการเรียกร้องของลูกค้าของผู้เรียกร้อง ความรับผิดของ MAMIBOT ต่อการเรียกร้องใด ๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ MAMIBOT ใด ๆ ด้านใด ๆ ของการรับประกันนี้หรือสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ตกแต่งในที่นี้จะต้องไม่เกินราคาของผลิตภัณฑ์ซึ่ง ก่อให้เกิดการเรียกร้อง


ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดการรับประกันแบบจำกัดนี้หรือยกเว้นความรับผิดของ MAMIBOT สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ สำหรับการรับรองที่กระทำโดยฉ้อฉลหรือเพื่อความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถจำกัดหรือยกเว้นโดยกฎหมายที่บังคับใช้


ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ความรับผิดทั้งหมดของ MAMIBOT จะถูกจำกัดตามตัวเลือกของ MAMIBOT ในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือการคืนเงินของราคาซื้อที่จ่ายไป 


การได้รับการรับประกัน


ก่อนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับ MAMIBOT โดยตรง คุณต้องติดต่อผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกร้องการรับประกันจากผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ได้ เราต้องการให้คุณส่งข้อมูลด้านล่าง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ: 
1) ใบแจ้งหนี้เมื่อซื้อ 2) คำอธิบายว่าปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ไหน และเมื่อใด 3) หลักฐานสนับสนุนอื่นใดเพื่อพิสูจน์ข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ 
MAMIBOT ไม่มีส่วนรับผิดชอบและความรับผิดต่อการรับประกันแบบขยายเวลาอื่นใดโดยผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนหรือพนักงานของเรา 


MAMIBOT MANUFACTURING USA INC.
Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, Delaware, USA


18 มิถุนายน 2557 ปรับปรุง